Cihaz?n?z bölümüne gelip tüm ayarlar?n? tamamen s?f?rlay?n.(

Cihaz?n?z sarj olmuyor veya bataryas? k?sa sürede bitiyorsa a?a??da yazd???m?z yöntemleri deneyiniz.Telefonunuzda orijnal sarj aleti kullanmaya özen gösterin. E?er kulland???n?z sarj aleti orijinal de?ilse de voltaj de?erlerinin cihaz?n?zla ayn? olmas?na dikkat edin. Cihaz?n?z?n voltaj de?erlerini kullan?m k?lavuzunda detayl? olarak görebilirsiniz. E?er voltaj de?erleri farkl? bir alet kullan?yorsan?z bataryan?z etkilenecek ve telefonunuzun sarj? çabuk bitecektir.Kulland???n?z sarj aletini ba?ka bir telefonda deneyip bozuk olmad???ndan yava? ?arj etmedi?inden emin olun.Telefonunuzda kamera, Gps, Wi-fi gibi özelliklerin sürekli aç?k olmas? i?lemciyi fazladan çal??t?r?p bataryay? bitirmektedir. Bu özellikleri sadece kulland???n?z zamanlar aç?n sonras?nda kapal? konuma getirin.Ayr?ca hücresel veri arac?l???yla internete sürekli ba?l? kalman?z ve sürekli oyun oynamakta cihaz?n?z?n fazla ?s?nmas?na sebep olabilir. Arka planda çal??an kullanmad???n?z programlar? kapatarak telefonunuzun sarj?n?n h?zl? bitmesini engelleyebilirsiniz.Cihaz?n?z?n pil kalibrasyonunu yapmak için; telefonunuzu pilini tamamen kapanana kadar bitirin. Daha sonra ?arj seviyesi yüzde 100’e ula?ana kadar ?arj edip ?arj süresince telefonunuzu ?arjdan ç?karmay?n ve cihaz? kullanmay?n. telefonunuz yüzde 100 ?arj olduktan sonra 1 saat daha ?arjda b?rak?n. Cihaz?n?z? kullanmaya ba?lay?n ve ilk uygulamay? (yüzde 100 ?arj etme, 1 saat fazladan ?arjda b?rakma) bir kez daha tekrar edin.Telefonunuzun bataryas? eskiyse ve kabarm?? ise a??r? ?s?nma yapabilir. Cihaz?n?z?n bataryas?n? yenileyin.Android cihaz?n?z?n en son sürümde oldu?undan emin olun. (Telefonunuzdan Ayarlar > Genel > Yaz?l?m Güncelleme menüsüne gelip güncellemeleri kontrol edin.)Cihaz?n?z? Ayarlar>Yedekle ve S?f?rla>Fabrika ayarlar?na s?f?rla bölümüne gelip tüm ayarlar?n? tamamen s?f?rlay?n.( bu i?lem öncesi yedek alman?z? öneririz çünkü cihaz?n?zdaki tüm veriler silinecektir.)E?er tüm bu ad?mlara ra?men cihaz?n?zda düzelme olmuyorsa teknik bir problem olabilir, telefonunuzun yetkili servisiyle irtibata geçmeniz en uygun olacakt?r.